คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Blood Pack 1590P

 Thor Blood Pack 1590P

 • Large White Pack x1
 • Large White Pack x2 
 • Pass Warp Pack (1 Day)
 • Large Blue Pack
 • Battle Manual Box
 • Bubble Gum Box
 • Level Guild EXPx 50
 • Four Red Clover
 • Hollgrehenn's Refresher
 • MAXSP +15 [Footgear II]
 • Alice Doll
 • Token Alteration
 • Censor Bar
 • MATK +1% [Cos Lower I]
 • ATK +1% [Cos Lower I]
 • Black Elven Ears
 • Well-Chewed Pencil
 • Robo Eye
 • Zealotus Dollars [1]

LOGIN