คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Lich

 Thor Treasure Maiden

 • Old Blue Box x 3 - 5 EA
 • Abrasive 10 Box
 • Cash Coin x 5 - 15 EA
 • Big Defense Potion x10
 • Big Magic Defense Potion  x10
 • Old Purple Box x1 
 •  WoE Potion Pack (100) 
 • Dungeon Teleport Scroll x5 
 • Siege White Potion (100)
 • Authoritative Badge x20
 • Token Of Siegfried 
 •  Abrasive
 • Box of Gloom
 • Box of Gloom x2
 • Frog Egg Squid Ink Soup
 • Honey Grape Juice
 • Fried Grasshopper Legs
 • Grape Juice Herbal Tea
 • Steamed Crab Nippers 
 • Fried Monkey Tails
 • Wizardry Staff
 • Medium White Pack
 • Small White Pack
 • Bravo CC Box
 • C Tigger Hood [ Maiden Buyback 190P Upper,Mid,Lower Normal]
 • C Sleep Sheep[ Maiden Buyback 8900P Lower , Immortal]
 • C Pangolin [ Maiden Buyback 190P Upper , Normal] 
 • C Wing Allure [ Maiden Buyback 8900P Garment, Immortal ] 
 • C Holy Angel Wing  [ Maiden Buyback 8900P Lower , Immortal ] 
 • C Lady Bride [ Maiden Buyback 190P Upper, Normal] 
 • C Gold Wings Of Raguel [ Maiden Buyback 8900P Garment, Immortal ] 
 • Kishu Inu[ Maiden Buyback 8900P Lower , Immortal] 
 • C Wing Of Angel Move [Maiden Buyback 29000P Mythical Garment] 

LOGIN