คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Classic

Thor Treasure Classic 1590P buyback 390P

 • C Fin Helm [Classic Buyback 390P : Normal Middle ]
 • C Helm [Classic Buyback 390P : Normal Upper ]
 • C Red Classes  [Classic Buyback 390P : Normal Middle]
 • C Detective Hat [Classic Buyback 8900P : Immortal Upper ]
 • C Wandering Minstrel Hap [Classic Buyback 390P : Normal Upper ]
 • C Sunglasses [Classic Buyback 8900P : Immortal Middle]
 • C Brown Beanie [Classic Buyback 390P : Normal Upper ] 
 • C Apple Of Archer [Classic Buyback 390P : Normal Upper ]
 • C Gold Apple Of Archer [Classic Buyback 8900P : Immortal Upper ]
 • C Purple Glasses [Classic Buyback 390P : Normal Middle]
 • C Bell Ribbon [Classic Buyback 390P : Normal Upper ]
 • C Iron Cain [Classic Buyback 390P : Normal Lower]
 • C Angel Wing [Classic Buyback 8900P : Immortal Upper ]
 • C Elven Ears [Classic Buyback 8900P : Immortal Middle]
 • C Centimental Flower  [Classic Buyback 390P : Normal Upper ]
 • C Ayothaya Hat [Classic Buyback 690P : Rare Upper] 
 • C Smoking Pipe [Classic Buyback 8900P : Immortal Lower ]
 • C umbrella Hat [Classic Buyback 390P : Normal Upper ]
 • C Adventurer’s Hat [Classic Buyback 390P : Normal Upper]
 • C Machoman Glasses [Classic Buyback 8900P : Immortal  Middle]
 • C Wing Angels Ears [Classic Buyback 8900P : Immortal Middle]
 • C Sunday Hat [Classic Buyback 690P : Rare Upper ]
 • C Magic Eyes [Classic Buyback 390P : Normal Upper ]
 • C Flapping Angel Wing [Classic Buyback 8900P : Immortal Upper ]
 • C Sweet Gent [Classic Buyback 390P : Normal Upper ]
 • C Crunch Toast [Classic Buyback 390P : Normal Lower]
 • C Bone Helm [Classic Buyback 690P : Rare Upper ]
 • C Straw Hat [Classic Buyback 390P : Normal Upper ]
 • C Dokebi’s Wig [Classic Buyback 390P : Normal Upper Middle ]
 • C Flower Summer Hat [Classic Buyback 390P : Normal Upper ]
 • C Santa Hat [Classic Buyback 8900P : Immortal Upper ]
 • C Musketeer Hat [Classic Buyback 390P : Normal Upper ]

LOGIN