คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Shard 190P

 Thor Shard 190P

 • Box of Gloom x2
 • Bar Cookie Of Dexterity x10
 • Party Increase Agi 10 Scroll
 • Large White Pack
 • Yellow Gemstone x25
 • Dungeon Teleport Scroll x5
 • WoE Blue Potion Box
 • Bubble Gum 250%
 • Universal Catalog Gold
 • Siege Blue Potion (100)
 • Gym Pass
 • Bubble Gum (Card Equip) Premium
 • Name Change Ticket
 • Green Bubble Recovery 1 Days
 • Break MDEF Option
 • Fan in Mouth
 • Chicken Hat [1]
 • Golden Refresher Hammer 
 • Death Cyclop ‘s [0]
 •  C Shard Fire Aura [Shard Buyback 90P Rare , Lower] 
 • C Golden Daft Punk Helmet [Shard Buyback 90P Rare ,Upper Mid Lower] 
 • C Silver Daft Punk Helmet [Shard Buyback 90P Rare,Upper Mid Lower] 
 • C Cygnus Wings [Shard Buyback 29000P Immortal Garment] 
 • C Dancer Relic [Shard Buyback 8900P Immortal Garment]

 

 

LOGIN