คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Arda

  Thor Treasure Arda

 •  Bubble Gum x1
 •  Old Blue Box 
 •  Field Manual x1
 • EXP Juice x 1-2
 •  Level Guild EXP x2-3
 • Poison Bottle x2-3
 • Blue Herb x3 - 5
 • Token Of Siegfried x1
 • Dungeon Teleport Scroll 10 Box
 • Thor Ability Option x1
 • Juice Exp (Party)
 • EXP +20% , DROP CARD EQ +20%
 • Alice Scroll
 •  Cash Coin x 5 - 15
 • Pecopeco Hairband [0]
 • C Litta G Cap   [Ardra Buyback 90P Lower : Normal ]
 •  C Pierced Apple [Ardra Buyback 90P Upper : Normal ]
 •  C Siren Light  [Ardra Buyback 90P Upper : Normal ]
 •  C Puppy Flowers [Ardra Buyback 190P Lower : Rare] 
 •  C Green Rabbit Ears [Ardra Buyback 90P Upper : Normal ]
 •  C Little Devil Wings [0] [Ardra Buyback 8900P Garment : Immortal] 
 •  C Wings of Michael [0]  [Ardra Buyback 8900P Garment : Immortal] 
 •   C Rudra Wings [0]   [Ardra Buyback 29000P Garment : Mythical]  
 •  C Poring Poring Aura [Ardra Buyback 29000P Garment : Mythical] 

LOGIN