คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Kaho 250P

 Thor Treasure Kaho 250P

 1. Cash Coin x 10 
 2. Cash Coin x 5 
 3. Cash Coin x 7 
 4. Yggdrasil Leaf  x3
 5. Abrasive 10 Box
 6. Thor Ability Option
 7. Blue Box x2 
 8. Old Blue Box x3 
 9. WoE Potion Pack100 x1
 10. Strawberry x25
 11. Panacea x10
 12. HP Increase Potion (Large) x5
 13. SP Increase Potion (Large) x5
 14. Dungeon Teleport Scroll x5
 15.  Pass Warp Pack 1D
 16. Authoritative Badge x20
 17. Drop +5% [Garment I]
 18. Mimic Scroll
 19. Enchant Slot Ticket (20%)
 20. EXP Juice
 21. Juice Exp (Party)
 22. Blue Herb x5
 23. Token Of Siegfried
 24. Mastela Fruit x2
 25. Old Blue Box x2
 26. Medium White Pack
 27. Abrasive 10 Box
 28. Siege White Potion(100)
 29. Siege Blue Potion(100)
 30. Chicken Hat [1]
 31. Hairband Of Reginleif
 32. Anubis Helm
 33. Ayothaya King's Hat [1]
 34. C Durumagi [Kaho Buyback 90P : Upper Midle Normal ]
 35. C Oracle Hat  [Kaho Buyback 90P : Upper Normal ] 
 36. C Snowpiercer [Kaho Buyback 8900P : Upper Immortal] 
 37. C Snow Froong Fring  [Kaho Buyback 90P : Upper Rare] 
 38. C Blue Wing of Fairy  [Kaho Buyback 8900P : Garment Immortal]
 39. C Blue Angeling Wing [Kaho Buyback 8900P : Garment Immortal] 
 40. C Aura Mystical Gladiator [Kaho Buyback 8900P : Lower Immortal] 

LOGIN