คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Oracle

 Thor Treasure Oracle

 • WoE Potion Pack (100) 
 • WoE Potion Pack (300)
 • Bar Cookie Of Strength x5 
 • Bar Cookie Of Vitality x5 
 • Bar Cookie Of Agility x5 
 • Bar Cookie Of Dexterity x5 
 • Bar Cookie Of Intelligence x5 
 • Hunting Arrow Cntr 
 • Arrow Of Elf Cntr 
 • Large White Pack 
 • Bubble Gum 250% 
 • Bubble Gum 300%
 • Enchant Slot Ticket 
 • Party Increase Agi 10 Scroll 
 • Class Figure Box 
 • Field Manual 300% 
 • Option Equipment III 
 • Fan in Mouth 
 • OGH Accessory Box
 • Option HP Rate
 • Rideword Hat [1] 
 • C Rainbow Candy [Oracle Buyback 90P Lower : Normal]
 • C Blue Summer Hat [Oracle Buyback 90P Upper : Normal]
 • C Darkness Evil Druid [Oracle Buyback 90P Upper : Rare]
 • C Lioness Helm [Oracle Buyback 90P Upper Middle : Normal]
 • C Overlord Staff  [Costume Weapon Wizard NO GVG PVP]
 • C Flare Whip Red [Costume Weapon Dancer NO GVG PVP]
 • C White Cat Balloon [Oracle Buyback 90P Upper : Normal]
 • C Red Cat Balloon [Oracle Buyback 90P Upper : Normal]
 • C Alchemist Relic [Oracle Buyback 8900P Garment : Immortal]
 • C Knight Relic [Oracle Buyback 8900P Garment : Immortal]
 • C Flaming Majestic Fire [Oracle Buyback 29000P Upper : Mythical]
 • C Agni Wings [Oracle Buyback 8900P Garment : Immortal]

LOGIN