คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Tassika 190P

Thor Treasure Tassika 190P

 •  WoE Potion Pack100 x1-2
 • Panacea x30
 •  Cash Coin x 5 -10
 •  Level Guild EXP
 •  Gold Catalog Universal x1 
 • Strawberry  x10
 • Strawberry  x30
 • Dungeon Teleport Scroll x5
 • Siege Blue PotionWoE x15-25
 • Abrasive 10 Box
 • Frog Egg Squid Ink Soup x2
 • Honey Grape Juice x2
 • Fried Grasshopper Legs x2
 • Grape Juice Herbal Tea x2
 • Steamed Crab Nippers x2
 • Fried Monkey Tails x2
 • Santa's Bag
 • Eye Of Darkness [0]
 • Waghnak [4]
 • Medium White Pack
 • C Pikachu Hood [Tassika Buyback 90P Normal : Upper , Mid ]
 • C Lemon Bee [Tassika Buyback 690P Rare : Lower]
 • C Blue Hairlequin Hat  [Tassika Buyback 90P Normal : Upper ]
 • C Let It Snow [Tassika Buyback 90P Normal : Upper ]
 • C Darth Vader Hat [Tassika Buyback 690P Rare : Upper ] 
 • C Harlequin Hat [Tassika Buyback 90P Normal : Upper ] 
 • C Heart Sunglasses  [Tassika Buyback 90P Normal : MIddle] 
 • C pop Popcorn Hat [Tassika Buyback 90P Normal : Upper] 
 • C Pop Popcorn Hair  [Tassika Buyback 90P Normal : Upper] 
 • C Brilliant Golden Wings [Tassika Buyback 29000 Garment : Mythical] 
 • C Gold Aura Destiny  [Tassika Buyback 8900P Immortal : Lower] 
 • C Gold Butterfly Wing [Tassika Buyback 29000 Garment : Mythical] 

LOGIN